زادروز اکبر زنجان پور

دوم بهمن ماه زادروز هنرمند عزیز «اکبر زنجان‌پور» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم