زادروز پریوش نظریه

سوم بهمن ماه زادروز هنرمند عزیز «پریوش نظریه» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.