زادروز بهنام تشکر

چهارم بهمن ماه زادروز هنرمند عزیز «بهنام تشکر» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.