زادروز عباس غزالی

چهاردهم بهمن ماه زادروز هنرمند عزیز «عباس غزالی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.