زادروز شهاب حسینی

 

چهاردهم بهمن ماه زادروز هنرمند عزیز «شهاب حسینی» را به ایشان تبریک می گوییم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.