نصف بلیط سینما 22.500 تومان بیا که ارزونش کردم!

 

کاریکاتور منتشر شده در شماره1231،روزنامه صبا چهارشنبه 8 تیر 1401